Skip to content

DERNEĞİN AMAÇ VE FAALİYETLERİ

DERNEĞİN AMACI:

Derneğin temel amacı; gazete, dergi, radyo, televizyon gibi yazılı, işitsel, görsel ve elektronik iletişim ve internet alanlarını kapsayan gazetecilik mesleğini; mesleğin geleneklerini, ahlak ilkelerini korumak; “herkesin bilgi edinme, halkın doğru haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını, iletişim, düşünce açıklama, eleştiri ve yorum hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünü savunmaktır. Gazetecileri meslekleri içinde maddi ve manevi yönleriyle geliştirmek, ilerletmek, korumak, bununla birlikte de hukuk devleti, bilme hakkı, basın ve ifade özgürlüğü değerleri ile uyumlu bir yapının oluşması için gereken ilke ve değerlerle hareket etmeyi en önemli kurumsal amaç olarak görür.

Dernek aynı zamanda; Türkiye’de gazetecilik mesleğinin etik kurallarına ilişkin farkındalığı artırmak, bu konuda yeni fikirlerin/politikaların geliştirilmesi amacıyla hukukçulara, akademisyenlere, uygulayıcılara, yasa yapıcılara, düzenleyici kuruluşlara, medya çalışanlarına ve medya ile ilgili diğer paydaşlara yönelik etkinlikler gerçekleştirmek; görsel, işitsel, elektronik ve basılı medya alanındaki gelişmeleri takip etmek, araştırmalar yürütmek, projeler üretmek; haber alma hakkının etkin kullanılabilmesi, gazetecilerin mesleki hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi ve bu yöndeki dayanışmanın güçlendirilmesini amaçlar.

Bununla birlikte çalışma alanlarından biri olan hukuk çalışmalarını ise öncelikle hukukçularda gazetecilik mesleğinin etik ve ilkelerinin kavramasının sağlanması, ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan gazetecilik mesleğiyle ilgili hak ve düzenlemelerin öğrenilmesi ve geliştirme bilincinin oluşturulması, çağdaş, demokratik, özgür bir hukuk anlayışının geliştirilmesi, yerleşmesi ve uygulanması; toplumun ve bireyin gelişimi önündeki kısıtlayıcı hukuk norm ve uygulamaların kaldırılması; adil bir yargı sisteminin kurulması, yaygınlaştırılması; toplumda ve bireylerde ulusal ve uluslararası mekanizmalar çerçevesinde hukuk ve hak arama bilincinin geliştirilmesi; hak arama ve yargılama faaliyetlerinin her aşamasında gerek iç ve gerek uluslararası hukuk mekanizmaları önünde ihtiyaç ve/veya başvuru sahiplerine her türlü hukuki yardımın sağlanmasını amaçlar. Ayrıca başta basın ve hukuk alanında çalışan ve yine alan ile ilgisi olan tüm meslek grupları ve kişilerin ortak bir tutum sergilemesini sağlamak ve hak arama bilincini yaygınlaştırmak, güncel hukuk tartışmaları gerçekleştirmek ve toplumun ihtiyaçlarını katılımcı bir yöntem ile belirlemek, norm değişikliklerini takip etmek, yasa yapma süreçlerinde temel hak ve özgürlükler çerçevesinde çalışmalar yapıp tavsiyede bulunmak amacıyla kurulmuştur.

 

DERNEĞİN FAALİYETLERİ:

 1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.
 2. Kurs, seminer, konferans, atölye ve panel gibi çalışmalar düzenlemek.
 3. Amaçlar doğrultusunda gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, bülten ve internet sitesi gibi yayınlar çıkarmak.
 4. Üyelerinin yararlanmaları ve zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak.
 5. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için toplantı ve sosyal etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
 6. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 7. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 8. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler veya şube açmak.
 9. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, derneğin görev alanına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 10. Kuruluş amacına yönelik tüm paydaşlara dönük saha araştırmaları yapmak, açık oturum, panel, konferans, yuvarlak masa toplantıları, atölye çalışmaları gibi etkinlikler düzenlemek ve çıktılarını kamuoyuna sunmak.
 11. Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, benzer alanlarda faaliyet gösteren kamusal veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, yurtdışında temsilcilik açmak, meslekle ilgili dernek ya da üst kuruluş kurmak, araştırma – geliştirme merkezleri ve benzeri kuruluşlar açmak, benzer amaçlarla oluşturulmuş dernek ya da kuruluşlara katılmak.
 12. Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda makale, e-bülten, dergi, kitap gibi süreli ya da süresiz yayınlar hazırlamak.
 13. Derneğin kuruluş amaçları doğrultusunda görsel ve işitsel program hazırlamak, hazırlatmak ve yayınlamasını sağlamak, yine bu çalışmaları gelişen teknoloji çağını da göz önünde bulundurarak dijital kaynaklar şeklinde de yayınlamak, bu amaçla gerekli tüm iş ve işlemleri yapmak, benzer alanlarda faaliyet gösteren kamusal veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.
 14. Mesleğin gerektirdiği hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi için yasama ve yürütme organlarıyla, resmi ve özel kurumlar ve kuruluşlar karşısında üyelerini temsil etmek.
 15. Basın-yayın çalışanlarının Anayasa, yasalar ve uluslararası anlaşmalarla elde edilmiş haklarını korumak ve geliştirmek için çalışma yapmak.
 16. Mesleki uğraşlarda karşılaşılan güçlükleri ve sorunları incelemek, çözüm yolları üretmek, bu konuda görevli kuruluşlarla ilişkide bulunmak.
 17. Meslek alanında dayanışmayı güçlendirmek, üyelerin çalışma koşullarını iyileştirmek için çaba göstermek.
 18. Derneğin amaç ve üyelik ilkeleriyle belirlenen tutumuna aykırı faaliyet göstermediği bilinen yurt içindeki ve yurtdışındaki derneklerden, vakıflardan, sendikalardan, meslek kuruluşları ve kişilerden maddi ve ayni yardım almak, benzer nitelikteki kurum ve kuruluşlara maddi yardımda bulunmak.
 19. Mesleki uğraşlarda karşılaşılan güçlükleri ve sorunları incelemek, bunlara çözüm yolları bulmak ve bu konuda çalışma yürüten kuruluşlarla ortak çalışma yürütmek.
 20. Mesleğin gelişimi için gerek duyulduğu takdirde alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek eğitimler düzenlemek.
 21. İhtiyaç tespitinde bulunabilmek amacıyla saha araştırması yapmak ve raporlar yayınlamak.
 22. Kolluk ve tüm adli aşamalarda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve diğer uluslar üstü mahkemeler de dahil olmak üzere açılmış ve açılacak olan davalarda, işlemlerde istenildiğinde veya ihtiyaç duyulduğunda hukukun hatasız uygulanması, adaletin sağlanması, savunma hakkının güçlenmesi ve gerçeğin ortaya çıkması için kişilere hukuki yardımda bulunmak, yargı süreçlerini bağımsız gözlemci sıfatı ile izlemek ve gerekli raporları hazırlamak.
 23. Başta tutuklu veya hükümlü basın çalışanları ve hukukçular olmak üzere, mesleğinin ifası hukuka aykırı gerekçeler ile engellenen kişiler ile mesleki dayanışmayı sergilemek.
 24. Kadını zayıf ve güçsüz kılan ayrımcılığın önlenmesi, çocuklara ve kadınlara uygulanan baskı, sömürü, şiddet, istismar ve her türlü hak ihlaline karşı mücadele etmek ve haklarının korunması ve geliştirilmesini sağlamak,
 25. Cinsiyet eşitliğini ve özgürlüğünü demokratik toplumun temel etkenlerinden biri olarak kabul ederek, kadının toplumsal yaşamdaki haklarının korunmasını ve geliştirilmesini; kadınların yaşamın her alanında yer alması için pozitif ayrımcılık politikalarını geliştirmeyi ve desteklemeyi hedefler. Bu amaçla dernek kendi iç çalışma prensibi olarak kadın-erkek eşitliğini sağlamak için mücadele eder.
 26. Ekolojik dengeyi bozan, çevreyi tahrip eden, her türden canlı yaşamını gelişimini engelleyen düzenlemelerin evrensel hukuk ilke ve normlarına uygun hale getirilmesi için çaba sarf etmek ve doğal ortamı bozan, çevreyi tahrip eden birey, kurum ve kuruluşlara karşı mücadele etmek.
 27. Dernek halkların kendi kaderini tayin hakkını savunur. Bu bağlamda anadilde eğitim hakkını da temel bir hak olarak kabul eder. Bunun için derneğin düzenlediği tüm etkinliklerde çok dilliliği benimseyerek çalışmalarını yürütür.
 28. Derneğin amacına uygun olarak, gönüllü hizmet vermek isteyen avukatların, hukukçuların, gazetecilerin koordinesini sağlamak, koordine sonucunda meydana gelecek olan hizmet ve çalışmaların paylaşım ve bütünselliğine yardımcı olmak.
 29. Dernek, yurt içinde ve yurtdışında faaliyet gösterir.

 

English EN Kurdish (Kurmanji) KU Turkish TR